موفه کوتاه

بهمن 6, 1399

موفه کوتاه

موفه پایه کوتاه یکی از اتصالات مهم در شبکه و سیستم انتقال فاضلاب در ساختمانها است. موفه جهت خنثی شدن اثر انقباض و انبساط و نشست […]